• European Flag
  • Česká vlajka

GDPR

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s komunikací s uchazeči o zaměstnání, dodavateli a zákazníky.

 

1.      Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Contract Medical International s.r.o., Vážní 848, 500 03 Hradec Králové.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: gdprhk@contract-medical.com.

 

2.      Tabulka zpracování osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Doba uložení

Nábor zaměstnanců

Výběr vhodných zaměstnanců

Kontaktní údaje a životopis uchazeče

Příprava a plnění smlouvy

Do ukončení výběrového řízení

 

Zpracování osobních údajů dodavatelů

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Doba uložení

Vystavování objednávek

Zajištění nákupu materiálu, majetku a služeb

Kontaktní a fakturační údaje, kontaktní osoby

Příprava a plnění smlouvy

Do konce reklamační lhůty

Příjem faktur a jejich proplácení

Evidence faktur přijatých

Fakturační údaje, kontaktní osoby

Právní povinnost ze zákona o DPH

10 let

 

Zpracování osobních údajů zákazníků

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Doba uložení

Evidence smluv se zákazníky a komunikace k plnění dodávek

Zajištění dodání výrobků dle smlouvy a případné reklamace

Kontaktní a fakturační údaje, kontaktní, osoby

Plnění smlouvy

V souladu s ISO 13485

Zajištění fakturace

Evidence faktur

Fakturační údaje

Právní povinnost ze zákona o DPH

10 let

 

3.      Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.  

Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Osobní údaje získáváme pouze přímo od fyzických osob, nezískáváme je z jiných zdrojů.

Osobní údaje nepředáváme jiným příjemcům s výjimkou přepravních služeb pro plnění dodávek a nemáme v úmyslu je předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

 

4.      Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.  

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

 

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění. 

Požadovat výmaz

 

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování 

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v rámci obchodní komunikace je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

 

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

 

V případě, že bychom vám na vaši žádost o výkon práv do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

 

5.      Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si o to požádat na výše uvedeném kontaktu. Součástí přijetí žádosti je ověření vaší totožnosti, bez kterého není možné žádost přijmout.

Následně vám bude zasláno vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

a)      uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady

b)      odmítnout žádosti vyhovět.

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

 

Location

Contract Medical International GmbH
Lauensteiner Strasse 37
01277 Dresden, Germany    

Contract Medical International, spol. s r.o.
Vazni 848, 500 03 Hradec Králové
Czech Republic

get in touch | send applications to

tel. +49 351 213 88 88 | fax +49 351 213 88 99
info@contract-medical.com

Dresden: jobs@contract-medical.com
Hradec Králové: jobshk@contract-medical.com

projects are supported by the eu